Påbyggingen av Bestum Barneskole fra 1992 er i 2021 foreslått vernet (ute på Høring) – slik den gamle fra 1923 er foreslått fredet.

UTPEKT I 2021 SOM EN AV OSLO KOMMUNES MEST VELFUNGERENDE, AV HØY ARKITEKTONISK OG KULTURHISTORISK VERDI.

Bak valget står NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), Oslo kommunes Undervisningsbygg og Byantikvaren i Oslo – samt Planforum.

Gamle Bestum skole i Oslo Kommune  ble oppført etter tegninger av Morgenstierne & Eide i 1923, og er i dag å betrakte som en fredet bygning. Kontorets oppdrag ble å rehabilitere denne bygningen i samarbeide med Byantikvaren i Oslo, dernest å utforme et helt nytt anlegg på en meget trang tomt, midt i et eldre villaområde. Vi fant det riktigst å skille det nye skoleanlegget helt fra gamle. Det ga oss friheten til å la skolen uttrykke vår tid, men i en klar dialog med den gamle – både i form og materialuttrykk.

Den nye bygningen rommer storskolen, og har egne innganger med toalett/garderobe for hver klasse. Det gir både trygghet og identitet på barneskolenivå. Alle klasserommene er gruppert og med åpninger mot et mediatek som går over to etasjer og er glassoverbygget.

DEN NYE SKOLEN ER I FORM SØKT DIALOG MED DEN GAMLE FREDETE BYGNINGEN TIL MORGENSTIERNE & EIDE FRA 1921. DETTE GJELDER BÅDE MATERIALBRUK (SEKKSKURT TEGL) OG FARGER
NYE BESTUM SKOLE SETT FRA SYD
FRA SLOLEGÅRDEN MELLOM DEN GAMLE OG DEN NYE PÅ EN AV FESTDAGENE
BILDET VISER HVORDAN VI KLARTE Å BEHOLDE VIKTIGE TRÆR, OGSÅ SOM EN DEL AV HELE SKOLEGÅRDEN